NHLH Benešov
  Dnes je : čtvrtek, 28. května 2020  svátek slaví : Vilém  


 NA ÚVODNÍ STRÁNKU
 Upozornění autora
 GDPR
 Přestupy hráčů
 Nováčci
 Zimní stadión
 Kniha nářků
 Rozhodčí
 Aktuální tresty
 Download
 Soupisky týmů
 Napište nám

  

Upravit pro tisk  upravit pro tisk 


 1. Všeobecné organizační pokyny NHLH
 2. Specifické úpravy pravidel a propozic NHLH
 3. Konfrontace v NHLH
 4. Řízení NHLH
 5. Hrací systém NHLH
 6. Odstoupení z NHLH
 7. Přibrání nových účastníků a setrvání stávajících mužstev v NHLH
 8. Závěrečná ustanovení NHLH


Název turnaje: NHLH „o putovní pohár starosty města Benešov“

Pořadatel turnaje: Městská sportovní zařízení Benešov s.r.o.

Sportovně technické a administrativní zajištění turnaje: provádí Sportovně technická komise NHLH (dále jen STK) ve spolupráci s frmou ELAK

Místo konání a termín turnaje: ZS Benešov - září až březen/duben (zpravidla)


Použité zkratky:
  "C"     kapitán mužstva
  ČSLH     Český svaz ledního hokej  
  DŘ     disciplinární řád
  LH     lední hokej
  NHLH     Neregistrovaní hráči ledního hokeje  
  OVT     organizační výbor turnaje
  RO     rozhodčí
  RP     registrační průkaz
  SŘ     správní řád
  STK     sportovně technická komise
  ZS     zimní stadión


 1. Všeobecné organizační pokyny NHLH
  • 1.1. Utkání se hraje na zimním stadionu v Benešově (dále jen ZS). Městská sportovní zařízení Benešov s.r.o. (dále jen MSZ) coby hlavní pořadatel, bude zajišťovat způsobilou ledovou plochu včetně technického, hygienického a zdravotního zázemí a bude poskytovat prostor pro hrací termíny NHLH. MSZ s každým mužstvem účastnícím se NHLH uzavře smlouvu o účasti v turnaji NHLH a o poskytování ledové plochy.
  • 1.2. Technickou organizaci NHLH, tj. úpravy a dodržování propozic, systémové řízení soutěže, vedení tabulek, zpracovávání statistik a výsledků a další elektronickou agendu, jakož i chod oficiálních webových stránek http://nhlh.elak.cz bude zajišťovat STK NHLH.
  • 1.3. Start turnaje je zpravidla stanoven na první všední den v září. Hrací dny pro NHLH jsou pondělí, úterý, středa, pátek, kdy se v rámci možností odehrají 2 zápasy denně. Čtvrtek je z pohledu NHLH volným dnem. O víkendech se, pokud bude třeba, bude hrát více zápasů dle dispozic vytížení ZS. Hrací dny nebudou ve dnech státních svátků a 5. prosince na Mikuláše, v období Vánoc a oslav Nového roku a Velikonoc. Během termínu konání jarních prázdnin se naopak žádná přestávka nekoná, neboť jsou prázdniny rozloženy v jednotlivých regionech do dlouhého období, a tyto dny jsou řádnými hracími termíny. Rozhodující finálové zápasy (tedy druhé a případně třetí rozhodující zápasy) budou rozepsány pokud možno na soboty, s nejlepšími možnými časy, tak jak to bude možné. Případně na všední dny se začátkem v 19 nebo 20 hodin.
  • 1.4. Nově lze v druhém utkání dne požádat o úpravu ledové plochy mezi druhou a třetí třetinou. Úprava je podmíněna souhlasem obou soupeřů. Zde je nutno požadovanou úpravu ohlásit před zahájením utkaní v recepci ZS BN.
  • 1.5. Utkání se řídí upravenými pravidly LH, DŘ a SŘ ČSLH. Veškeré specifické úpravy těchto propozic jsou nadřazeny ostatním pravidlům LH, SŘ a DŘ ČSLH.
  • 1.6. Hráči mohou startovat v turnaji zásadně až po dovršení 18 let věku a výhradně na svoji odpovědnost. U mladších jedinců je nutnou podmínkou písemný souhlas obou rodičů a lékaře (za splněný podmínek odpovídá vedoucí mužstva).
  • 1.7. Zápasy řídí dva delegovaní rozhodčí LH, plus delegovaný časoměřič. Delegaci RO zajišťuje pan Pravoslav Novák. V případě nedostavení se delegovaných RO nebo časoměřiče je povinností domácího mužstva určit do těchto funkcí rozhodčí laiky, ti jsou pak uvedeni v zápise o utkání a podpisem obou kapitánů bude udělen souhlas s jejich delegováním. Takto určení náhradníci nabývají všech práv řádných činovníků. V pří-padě, že nebude zajištěn ani RO laik, bude zápas odehrán bez RO.
  • 1.8. Odměna příslušející každému RO činí 300Kč za jedno odřízené utkání (rozumí se i za započatý zápas, v případě, že by zápas nebyl z jakéhokoli důvodu dokončen). Obě nastoupivší mužstva se o náklady na RO rovnoměrně podělí. Odměna pro časoměřiče činí 150Kč za zápas. Časoměřiče hradí vždy domácí mužstvo. Úhrada RO je provedena před započetím utkání společně s předložením registračních průkazů. Pokud není funkce časoměřiče v utkání zastávána, domácí mužstvo poplatek 150Kč nehradí. V případě, že byl poplatek uhrazen před zápasem a časoměřič se nedostavil, RO po utkání 150Kč domácímu mužstvu vrátí. Poplatek se naopak hradí pokud časoměřič/zapisovatel plní svou funkci i bez časomíry (např. při technické poruše ovládání časomíry apod.).
  • 1.9. Pokud zápas nebyl vůbec zahájen (nedostavení se mužstva, skrečovaný zápas) RO nejsou vypláceni.
  • 1.10. V případě nařízené kontumace bude hradit provinivší se mužstvo nájem ledové plochy ve 100% výši. Je to penalizace za porušení pravidel NHLH.
  • 1.11. Začátek hrací doby je pevně stanoven a utkání je započato bez čekací doby z důvodů kontinuálního využívání ZS. Zápas se hraje 3x 15 minut čistého času za použití oficiál-ní časomíry ZS, kdy ovládání zajistí kvalifikovaný časoměřič, který bude pro tento účel vyškolen na ZS. V případě, že se nedostaví kvalifikovaný časoměřič, je povinností domácího mužstva zajistit náhradního časoměřiče. Ten může být i z řad hostujícího mužstva. Pokud není časomíra k dispozici nebo se nepovede zajistit časoměřiče, je možné sehrát utkání na 3x 20 minut hrubého času bez časomíry. Doba na rozbruslení je stanovena na 10 minut.
  • 1.12. V recepci je před utkáním připraven oficiální předvyplněný zápis o utkání s názvy sou-peřů a jejich platnými soupiskami. Vedoucí mužstev musí předat kompletně vyplněný zápis (doplněná čísla dresů, vyškrtaní hráči, kteří se k utkání nedostavili) s platnými registračními průkazy NHLH všech hráčů uvedených na zápise o utkání a potvrzenou soupiskou s podpisy všech hráčů minimálně 10 minut před začátkem utkání do kabiny RO, zároveň vyplatí obě mužstva úhrady RO a časomíře. Pokud není v recepci k dispozici předvyplněný zápis, jsou vedoucí povinni vyplnit zápas o utkání ručně.
  • 1.13. Turnajová soupiska hráčů a podklady pro nové registrační průkazy musí být od všech týmů dodány včas před zahájením turnaje nejpozději do stanoveného data (18.08.2019). Podklady musí být doručeny osobně do recepce nebo kanceláře ZS nebo elektronicky na e-mail nhlh@elak.cz. Soupisku, která obsahuje souhlas se zpracováním GDPR a prohlášení o neregistraci v ČSLH postačí dodat v jednom provedení, ze kterého bude provedena kopie a ta bude potvrzená a ponechána v recepci před začátkem turnaje. Na soupisce je mimo jiné náležitosti uvedeno, že níže podepsaní hráči startují zásadně na vlastní nebezpečí, že souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci pořá-daní sportovní akce a svým podpisem stvrzují účastníci NHLH, že tyto fakta berou na vědomí! Vedoucí mužstva odpovídá za to, že všichni hráči byli s výše uvedenými fak-ty seznámeni, a že splňují podmínky pro start v soutěži NHLH. Jediný poplatný formu-lář je ke stažení na oficiálním webu NHLH. Podklady pro registrace se rozumí pasová fotografie o rozměrech 4.5x3.5cm, podpis hráče na bílém samolepícím štítku nebo papíře o velikosti max. 4.5x1cm, údaje o hráči - jméno, trvalé bydliště, rodné číslo. Plus oplatek 100Kč za vyhotovení registrace.
  • 1.14. Výsledky utkání budou zadávány do systému vždy po odevzdání zápisů do recepce přímo zaměstnanci ZS. Za korektně vyplněný zápis a jeho předání do recepce odpoví-dá RO. Kompletní zápisy o utkání se statistikami budou zpracovávány průběžně po dobu trvání celé soutěže a budou zveřejňovány na webu NHLH (http://nhlh.elak.cz). Aktuální formuláře (zápis, soupiska apod.), výsledky a statistiky jsou volně dostupné ke stažení.
  • 1.15. Veškeré důležité informace ohledně průběhu turnaje (rozlosování, důležité termíny, změny atd.) jsou zveřejňovány na webu nebo jsou zasílány na e-mailové adresy, které vedoucí uvádějí na přihlášce do soutěže. Hlavním komunikačním kanále jsou webové stránky a e-mail.
  • 1.16. Případné technické připomínky k zajištění utkání (osvětlení, kvalita ledu, hygienické zázemí, střídačky, šatny, zdravotní zajištění apod.) přednese zástupce mužstva druhý den po utkání odpovědnému pracovníku ZS Ondřejovi Lukáčovi. Zásadně toto nelze uvádět do zápisu o utkání! Poznámky či náměty organizačního charakteru lze zaslat na e-mailovou adresu: nhlh@elak.cz. Na oficiálním webu http://nhlh.elak.cz/kniha-narku je k dispozici „Kniha nářků“. Ta je určená pro nezávazné vyjádření osobních pocitů, podmětných i kritických příspěvků směrem k průběhu NHLH. Provozovatel webu je firma ELAK a má vyhrazeno právo nevhodné nebo urážející příspěvky odstranit. Na knize dodržujte právní řád ČR a zásady slušného chování.
  • 1.17. Základní zabezpečení zdravotní pomoci zajišťuje pořadatel MSZ, drobné zdravotní zajištění je na vedoucích mužstev. Ze strany pořadatele je k dispozici pracovník recepce, ošetřovna na chodbě ZS i mobilní, resuscitační souprava. Telefonní spojení je možné na recepci nebo u ledařů ZS. Nejbližší lékařská pomoc je nemocnice v Benešově, v naléhavém případě volejte rychlou záchranku na tísňové národní tel. číslo 155 či číslo integrovaného záchranného systému 112.
  • 1.18. Cena za nájem ledové plochy se řídí platným ceníkem MSZ a je uvedena vždy ve smlouvě o pronájmu ledové plochy, kterou každé mužstvo uzavírá s pořadatelem NHLH Městská sportovní zařízení Benešov s.r.o. (MSZ). Platby za odehraný zápas hradí vždy obě mužstva v poměru 50:50 (%). Pokud bude začátek soutěžního utkání stanoven po 21:00, bude na základě smlouvy uplatňována zvýhodněná cena pronájmu. Pokud nebudou uhrazeny faktury v řádných termínech, nebude mužstvo připuštěno k mistrovskému utkání a zápas skončí kontumačním výsledkem 0:5 se všemi z toho ply-noucími důsledky, ledaže by dlužná částka byla uhrazena hotovostně nejpozději před zahájením utkání, a to k rukám recepčního ZS, oproti pokladnímu dokladu. V případě nesehraných zápasů z důvodu neuhrazených nájmů budou výsledky hodnoceny kontumací v neprospěch dlužníka a to se všemi důsledky dle těchto propozic.
  • 1.19. Pokud mužstvo změní svůj oficiální název (např. z důvodu změny sponzora) a na nové soupisce zachová alespoň 50% hráčů z původní soupisky, má právo setrvat ve skupině, kde startovalo v minulé sezóně a platí mu původní RP, avšak vystupuje pod novým názvem. Pokud z jednoho mužstva vznikne mužstev více, jsou nástupnickému mužstvu ponechány RP, další nové subjekty musejí mít všechny RP nové s novým názvem. Není však možné hrát na původní RP z více předchozích působišť (tzn. pokud se nové mužstvo složí např. z hráčů 3 týmů, musejí mít všichni nové RP). Na požádání lze sa-mozřejmě vytvořit nové RP, za předpokladu předání veškerých náležitostí a finančního krytí výroby.
  • 1.20. RP hráčů jsou výhradně majetkem hráčů NHLH. Na soupisce uvedený vedoucí mužstva odpovídá za seznámení všech hráčů na soupisce s nakládáním s osobními údaji (GDPR), které se uvedeno na webu NHLH.
  • 1.21. Správce agendy v rámci zpracovávání dat soutěže NHLH a dbf RP je administrátor NHLH Tomáš Svoboda.
 2. Specifické úpravy pravidel a propozic NHLH
  • 2.1. Startovné v turnaji NHLH činí 1200Kč.
  • 2.2. Soupisky mužstev musí být na aktuálním formuláři pro danou sezónu, který je ke stažení na webu NHLH a musí obsahovat: oficiální název mužstva, jména a příjmení hráčů, jejich rodná čísla, adresy, vlastnoruční podpisy, kterými vyjadřují vyslovení souhlasu se zpracováním nutných osobních údajů, dále je nezbytné určení vedoucího mužstva a spojení na organizační pracovníky mužstva (včetně tel. čísla a platné e-mailové adresy, kterou pravidelně kontroluje), případně na jeho zástupce.
  • 2.3. Každý hráč na soupisce svým vlastnoručním podpisem stvrzuje, že v soutěži startuje na vlastní nebezpečí, že jeho zdravotní stav odpovídá této amatérské soutěži a že souhlasí se zpracováním svých os. udajů v rámci organizace NHLH. Za řádně podepsanou soupisku odpovídá vedoucí mužstva. Na soupisce mohou být pouze hráči s platným registračním průkazem NHLH.
  • 2.4. Základní podmínkou pro platný start v NHLH je platný registrační průkaz NHLH. Zásadně nesmí nastoupit hráč registrovaný v ČSLH. Platná registrace ČSLH musí být řádně zrušena ČSLH nejpozději do potvrzení platné soupisky, a to i u hráčů hrající nejnižší soutěž ČSLH (OPM). Zde je uloženo vedoucím mužstev, aby pokud možno dodali potvrzení ČSLH o ukončení či zániku platné registrace v ČSLH.
  • 2.5. Start bývalých výkonnostně činných hráčů je povolen zásadně při dodržení podmínky zanechání aktivní činnosti. Hráč nesmí nastoupit v NHLH pokud je činný v soutěžích ČSLH. Hráč je považován za NEREGISTROVANÉHO v ČSLH pokud svaz nemá evidován jeho RP v ČSLH, či pokud ČSLH vede jeho RP jako NEPLATNÝ. Zrušení registrace v ČSLH je povinností vedoucího mužstva či přímo dotčeného hráče. Dále platí zachování čekací doby dle níže specifikovaných bodů. Přičemž je pro čekací dobu vždy rozhodná nejvyšší absolvovaná soutěž (nelze zkrátit čekací dobu kaskádovitým přestupem až na úroveň okresu).

   1. 1) Přechod z úrovně krajských soutěží (a nižších) v řádném registračním a přestupním termínu je možný ihned za předpokladu dodržení čekacích dob z případné vyšší úrovně soutěží ČSLH.
   2. 2) Přechod z úrovně výkonnostně vyšších ligových soutěží po 3 letech zanechání aktivní činnosti, rozumí se 3 roky (např. zrušení RP 31.12.1999 start v NHLH je možný od 01.01.2003, nelze zrušit registraci 31.12.1999 a nastoupit 01.01.2002 - kdy se sice na první pohled jedná o tři sezóny, ale ve skutečnosti díky přelomu let mohlo uběhnout např. jen 2 roky a 1 den).
   3. 3) Přechod z úrovně juniorských regionálních soutěží po 2 letech zanechání aktivní činnosti.
   4. 4) Přechod z úrovně juniorských ligových soutěží po 3 letech zanechání aktivní činnosti.
   5. 5) Výjimka (zkrácení čekací doby) je povolena pouze registrovaným brankářům ČSLH, kteří budou v NHLH hrát výhradně v poli, nikoli v brance a tento jejich start schválí STK NHLH.
  • 2.6. U borců, kteří dovršili 45 let věku do zahájení nového ročníku NHLH není podmínkou tzv. čekací doba (rozumí se prodleva po zanechání aktivní činnosti). Je možné nastoupit v NHLH bez čekací doby. Zachování ostatních podmínek NHLH je nutné dodržet.
  • 2.7. Hráč smí v soutěži NHLH nastupovat pouze za jedno mužstvo. Hráčům v poli není povolen střídavý start.
  • 2.8. Výjimku tvoří brankáři, kteří smějí nastupovat za jedno mužstvo v každé lize. Pokud je např. soutěž rozdělena do 2 lig, brankář smí nastupovat v každé lize za jedno mužstvo, celkem tedy za 2 mužstva (Pokud je soutěž dále rozdělena specifickou úpravou hracího systému (prolínací části, navazující části A-B-C-D, apod.), je vždy rozhodující počet lig a brankář smí nadále chytat pouze za jedno mužstvo z každé ligy. Brankář musí být zapsán řádně na turnajové soupisce a v zápise o utkání. S ohledem k nezastupitelné pozici brankáře je ohledně startu brankářů udělena další výjimka. Pokud za mužstvo nemůže nastoupit řádný brankář(i), kterého má mužstvo na soupisce, je umožněn start „náhradního“ brankáře za dodržení několika podmínek. Brankář nesmí mít platnou registraci ČSLH. S jeho startem musí souhlasit kapitán soupeře, což společ-ně s RO stvrdí svými podpisy na zadní straně do zápisu pod jméno náhradního brankáře a text „povolen start náhradního brankáře“. Náhradní brankář musí být aktivním kmenovým hráčem některého z mužstev NHLH. Ve výsledcích a elektronickém zápise bude takový brankář označen jako náhradní (beze jména) a v osobních statistikách takové zápasy nebudou započítávány. Toto opatření má za účel nezpochybnitelnost souhlasu se startem náhradního brankáře a dodržování fair-play.
  • 2.9. Tresty pro hráče (brankáře) se statusem střídavého startu v podobě pozastavení soutěžní činnosti (tzv. STOP) se vztahují na veškeré starty v NHLH, ale odpočítávají se pouze a jen ze zápasů kmenového mužstva, za které byl brankář potrestán. Tzn. pokud byl např. hráč potrestán za prohřešek ve svém kmenovém mužstvu v 1. lize na 5 zápasů, nesmí nastoupit za žádné mužstvo NHLH po dobu trestu, tj. do doby než jeho kmenové mužstvo bez něj odehraje 5 utkání. Pokud je brankář v rámci propozic turnaje uveden řádně na soupisce více mužstev (např. za jedno mužstvo v 1. lize a za jiné ve 2. lize), nesmí po dobu trestu nastoupit ani za jedno mužstvo, dokonce nesmí nastoupit ani jako náhradní brankář v jakémkoliv jiném zápase NHLH, ani kdyby soupeř a rozhodčí s jeho startem souhlasili. Na takový start bude nahlíženo jako na start černého hráče se všemi důsledky. Důvodem je osobní dopad prohřešku na hříšníka a výchovné působení trestu.
  • 2.10. Změna soupisky či její doplnění je povoleno pouze v přestupním termínu. V případě přestupu hráčů mezi mužstvy není nutný písemný souhlas vedoucích mužstev. Přestupující hráč sám odevzdá svůj platný RP STK a uvede mužstvo, za které bude nadále hrát a bude mu vystaven nový RP. Přestupní termín je vždy orientačně oznámen na webu a na předsezónní schůzce. Zpravidla je stanoven do matematické poloviny soutěžních kol (např. pokud má 1. liga 31 kol, přestupní termín bude v době mezi 15. a 16. kolem). Přesný dvoutýdenní termín je definitivně oznámen tak dopředu, jak jen je to s ohledem na rozpis jednotlivých měsíců možné.
  • 2.11. Veškeré tresty jsou ukládány dle pravidel LH, nominální výše trestů je zachována a jejich mě-ření bude markováno na časomíře v čistém čase. Správu trestů jakož i vedení zápisu o utkání provede časoměřič dle pokynů RO.
  • 2.12. Nově je stanoveno automatické uložení trestu při nastřádání 30 trestných minut hráčem na první následující utkání. Počítají se pouze OT (osobní trest na 10 minut), OK (osobní trest do konce utkání), TH (trest ve hře, ukládá se 20+5 minut), DT. Případný nadlimitní počet nedočerpaných trestných minut (pokud např. hráč získá ve dvou zápasech po sobě OK na 20 minut, celkem má tedy 40 minut) se převádí a po automatické STOPce se vždy stav trestných minut nuluje (např. 2x OK znamená 40min., prvních 30min znamená STOPku na 1 zápas a zbylých 10 dosažených minut se „propadne“). Za aplikaci tohoto pravidla odpovídá v první řádě sám dotčený hráč a vedoucí jeho mužstva. STK NHLH bude průběžně při vyhodnocování zápisů toto pravidlo kontrolovat a pokud se prokáže nedodržení, bude to DK NHLH tvrdě zpětně trestat včetně všech důsledků (kontumace zápasu a odečtení týmových i individuálních bodů a úhrada celého pronájmu ledu).
  • 2.13. Protesty a námitky nelze zásadně uplatňovat žádnou formou v zápise o utkání a to ani prostřednictvím rozhodčích. Námitku, která má souvislost s konkrétním utkáním je nutno doručit osobně organizačnímu výboru nebo zaslat elektronickou poštou na oficiální e-mail soutěže nhlh@elak.cz a to první pracovní den po utkání. Ve stejném termínu musí být námitka doložena vkladem ve výši 300Kč. Námitka nesplňující tato ustanovení nebude projednávána. Námitka k technickým chybám RO zásadně nemůže mít vliv na dosažený výsledek, leda, že by se pomocí kamerového záznamu prokázalo nezpochybnitelné pochybení RO.
  • 2.14. Zásadně není povolena žádná nová registrace cizinců. Cizinci, kteří v NHLH již hráli v minulých sezónách a mají vystaven řádný RP NHLH Benešov se mohou nadále soutěže zúčastňovat (vztahuje se na veškeré osoby s jiným pasem nežli pasem ČR).
  • 2.15. Pro turnajovou soupisku je stanoven maximální počet hráčů na 30, včetně brankářů. V přestupním termínu je možné libovolný počet hráčů vyškrtnout a místo nich doplnit mužstvo opět do počtu maximálně 30 hráčů. Po skončení přestupního termínu již není možné provádět žádné změny. Do turnaje smějí zasáhnout jen hráči uvedení na soupiskách potvrzených vedením soutěže. Výjimku tvoří za pevně stanovených podmínek start náhradních brankářů. V žádném případě není možné během turnaje svévolně nasazovat hráče, kteří nejsou na aktuální soupisce. To se samozřejmě týká i hráčů, kteří byli na týmové soupisce např. v předchozím ročníku (ale letos zapsáni nebyli) - takové chování bude posuzováno jako nasazení „černého hráče“ se všemi důsledky.
  • 2.16. Pro start v nadstavbové části (play-off, play-out, baráž) je zavedeno pravidlo omezující start hráčů. V nadstavbové části smí nastoupit pouze hráč, který v základní části odehrál alespoň 7 soutěžních utkání. Pravidlo se vztahuje i na posily, které doplní mužstvo až v polovině soutěže, avšak v jejich případě postačí odehrát 5 utkání. V případě přestupu do jiného mužstva se zápasy za obě působiště sčítají. Pravidlo se nevztahuje na brankáře, jejichž start v nadstavbové části není počtem odchytaných zápasů nijak omezen. Cílem tohoto pravidla je omezení startu „jiných“ mužstev (tzn. eliminovat nasazení tzv. hvězd na úkor hráčů, kteří odehráli celou sezónu) v základní části a v play-off, kdy si mužstva do play-off zvala hráče, kteří v základní části hráli sporadicky nebo vůbec a soutěž to tak svým způsobem degradovalo. Toto pravidlo vyžaduje precizní vyplňování zápisů o utkání za stran vedoucích a časoměřiče. Časoměřič (RO) má za úkol porovnat hráče uvedené v zápise a skutečně nastoupivší hráče a zápis dle skutečné stavu proškrtat. Povinností vedoucích je před zápasem zkontrolovat aktuálnost zápisu o utkání.
  • 2.17. V případě, že mužstvo nemůže odehrát zápas nebo více zápasů kvůli nezapříčiněným kontumacím (např. když se soupeř nedostaví v dostatečném počtu k utkání nebo se nedostaví vůbec), je zápas započítán jako odehraný všem hráčům uvedeným na soupisce. Tyto zápasy budou připočítány až po skončení základní části a to jen v případě hráčů, kteří by bez nich neměli odehraný dostatečný počet zápasů. Jednotlivé komplikovanější případy bude vždy posuzovat STK individuálně (bez předjímání jakéhokoliv nároku na výsledek rozhodnutí).
  • 2.18. Start hráče, který nesplní výše uvedenou podmínku, bude brán jako start „černého hráče“ se všemi negativními důsledky včetně kontumace (prohra v poměru 0:5 dotčeného mužstva a úhrada plného ceny pronájmu ledové plochy).
 3. Konfrontace v NHLH
  • 3.1. Konfrontaci je oprávněn vykonat RO kdykoli v průběhu utkání, uzná-li to za relevantní. Dále RO musí provést konfrontaci na žádost kapitána v průběhu 1. a 2. přestávky (rozumí se oznámení konfrontace ze strany kapitána před vhozením zahajovacího buly následující třetiny). Po zahájení hry v poslední třetině je možné iniciovat konfrontaci ze strany mužstev, a to pouze za předpokladu shledá-li to rozhodčí za důvodné. Každý hráč je povinen předložit RO v průběhu konfrontace platný registrační průkaz NHLH a relevantní identifikační doklad s fotografií požaduje-li to RO (rozumí se pouze OP, pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz). Žádné další doklady, ani duplikáty, ani oficiální náhradní doklady vystavené k tomu pověřenými institucemi, pokud nejsou opatřeny fotografií, nejsou přípustné. Nepředložení identifikačního dokladu má automaticky za následek „přiznání se k neoprávněnému startu“ se všemi důsledky. O konfrontaci bude proveden zápis RO.
  • 3.2. O konfrontaci může požádat kapitán každého mužstva RO vždy před zahájením každé třetiny (tedy i před zahájením hry), a to vždy označením čísla dresu hráče, který je uveden v zápise o utkání. Hráčů pro konfrontaci je možné označit současně více. O případné relevantnosti vícenásobné konfrontace rozhodne RO. Nelze požadovat konfrontaci celého mužstva najednou, vede to pouze ke zdržování.
  • 3.3. Konfrontace je prováděna mimo hrací čas, jako podklady slouží RP NHLH, zápis o utkání a soupiska. Konfrontaci vede a provádí výhradně RO po žádosti kapitána mužstva, které hodlá konfrontovat hráče soupeře. RO nejprve vyzvou kapitána soupeře, zda hodlá také současně vyvolat konfrontaci, pak vyzve označené hráče, aby přijeli do kruhu RO. Tam za asistence pouze a jen obou kapitánů vyzve označené hráče, aby si sejmuli přilbu. RO po-soudí podobu hráče s fotografií na jeho RP NHLH, popř. položí hráči doplňující otázky týkající se jeho osobních dat. V případě neznalosti odpovědí je hráč považován za „černé-ho hráče“ a zápas končí kontumačně s poznámkou o této skutečnosti do zápisu o utkání.
  • 3.4. Pokud hráč odpovídá správně, avšak RO má pochybnosti o jeho totožnosti, požádá hráče o předložení osobních dokladů s foto (tj. OP, ŘP, ZP, pas) a vyzve hráče, aby se ihned podepsal do zápisu pro porovnání s podpisem na RP. Pro doklad si hráč či jeho vedoucí mužstva může neprodleně dojít do kabiny či auta. Jedině RO zváží, zda je nutné, aby hráč předkládal osobní doklady.
  • 3.5. Po kontrole dokladů vyhodnotí RO oprávněnost startu konfrontovaného hráče. Když hráč nemá doklady, či neodpovídají údajům na RP, je hráč prohlášen za „černocha“ a zápas končí kontumačně.
  • 3.6. „Gentlemanská konfrontace“ je již zažitý pojem v NHLH, kdy kapitán soupeře označí podezřelé hráče ještě před zahájením utkání a ti pokud jsou shledání jako neoprávnění ke startu za tzv. „černé hráče“ a jsou pouze vyškrtnuti ze zápisu, nejsou připuštěni do hry a RO o tom uvede poznámku do zápisu. Utkání se sehraje normálně bez dalších následků.
  • 3.7. Pokud je hráč označený pro konfrontaci RO osobně znám co by legální (čistý) hráč NHLH, RO sdělí tento fakt oběma kapitánům a hra není zdržována, konfrontace není dokončena. Hráč je „čistý“ (nedůvodná konfrontace) a trest se neuloží. RO uvede jméno označeného hráče a svůj výrok do zápisu o utkání.
  • 3.8. Po zahájení vlastního aktu konfrontace RO již nepřipustí další následné označování hráčů ke konfrontaci.
  • 3.9. Pokud byla dokončena konfrontace a hráč je shledán RO nepochybně jako „čistý“, bude uložen mužstvu, který vyvolal konfrontaci tohoto hráče, menší 2 minutový trest pro hráčskou lavici. RO to uvede to do zápisu jako zdržování hry (tento bod sleduje eliminaci zbytečných konfrontací a tím zdržování průběhu zápasu).
  • 3.10. V případě, že neúspěšnou konfrontací projde více hráčů současně, budou tresty sčítány. Pokud bude uloženo více jak 2 tresty, budou odpikávány odloženě, dle pořadí prováděných konfrontací. Příklad: pokud mužstvo označí 3 hráče a všichni tři projdou jako čistí, mužstvu budou po sobě vyměřeny tři 2 minutové tresty za zdržování.
  • 3.11. V případě, že RO nebude ve stavu přes všechny výše uvedené postupy a nástroje posoudit status konfrontovaného hráče, uvede popis a důvod svého rozhodnutí do zápisu a hráč bude pokračovat ve hře. Tento případ bude následně řešit DK NHLH.
 4. Řízení NHLH
  • 4.1. Celý průběh turnaje NHLH řídí po technické stránce Sportovně technická komise NHLH (dále jen STK).
   Udílení dodatečných trestů vyplývajících ze hry bude řešeno na základě zápisů o utkání kde RO uvede všechny okolnosti ve hře uloženého trestu.
   V případě, že je trest uložen mužstvu, ve kterém je registrován i člen DK tento se zdrží v takovém případě svého výroku.
   Odvolání k výši trestu je možné písemným podáním k STK NHLH.
  • 4.2. Určování hracích dnů a časů řídí pořadatel NLHH MSZ Benešov s.r.o., resp. organizační pracovníci ZS dle stanovených priorit MSZ, především tedy v závislosti na obsazenosti ledové plochy výkonnostními složkami benešovských hokejových oddílů. Dále pořadatel NHLH zajišťuje hráčské šatny a provozuje zázemí ZS. Rozpisy utkání s konkrétním obsazením mužstev budou definovány v maximálním možném předstihu. Zástupce pro komunikaci a obsazovaní ledové plochy ze strany MSZ je pan Ondřej Lukáč. Rozpis zápasů (hrací termíny s názvy mužstev) budou zveřejňovány na oficiálních webových stránkách NHLH. Termíny jsou závazné pro všechny účastníky soutěže.
  • 4.3. Obsazení rozhodčích bude provádět pověřený zástupce RO Pravoslav Novák (tel.: 725 958 975, e-mail: pravoslav.novak@seznam.cz). RO budou schváleni STK pro turnaj NHLH. Obsazení se provádí jmenovitě. Změny oproti původnímu obsazení jsou přípustné v rámci RO určených pro řízení NHLH. Povinností delegovaného RO je zajistit si za sebe náhradu v případě, že nebude moci nastoupit. Důvodem připuštění změn je vysoká vytíženost některých RO ve výkonnostních soutěžích ČSLH. Pokud se RO nedostaví, řídí se chod utkání dle všeobecných organizačních pokynů - domácí mužstvo deleguje rozhodčí laiky, nebo se zápas odehraje bez ROLH
  • 4.4. Mužstvo vedeno v zápise jako domácí má povinnost na žádost RO přizpůsobit barvu svých dresů, tak aby nedocházelo k splývání barev dresů obou soupeřů.
  • 4.5. Řešení přestupků, protestů a námitek spadá zcela do kompetence STK, resp. disciplinární komise (DK), jejíž aktuální složení je vždy uvedeno v informacích o organizátorech turnaje. DK bude řešit následné udělení trestu vyplývajících ze zápisů o utkání, kde RO uloží vyšší tresty, dále má právo řešit jakýkoli přestupek dodatečně, rozumí se zejména nedostatky zjištěné na základě kontroly zápisů. Komise při udílení trestů bude postupovat dle disciplinárního řádu LH. V případě neoprávněného startu hráče, předčasného ukončení utkání či dodatečného dopsání hráče do soupisky bude provinivší se mužstvo potrestáno kontumací výsledku. Oboustranný kontumační výsledek znamená započítání poměru branek 0:5 a body se nepřiznají nikomu. Při udělování následných trestů bude DK vycházet zásadně z údajů RO uvedených v zápise. V prvním kole výroku o trestu budou členové DK obeslaní kopií dotčeného zápisu s popisem trestu ze strany RO a korespondenčně navrhnou výši trestu, zprůměrováním návrhu bude uložen trest a tento bud oznámen dotčeným stranám a vyvěšen na webu NHLH. V případě řádného protestu některé z dotčených stran bude následně svoláno zasednutí DK, kam budou přizváni aktéři řešeného přestupku a bude vydán definitivní výrok.
  • 4.6. Rozdělení a rozlosování mužstev do jednotlivých lig probíhá na řádně základě uzavřených smluv s MSZ a vyplněné a řádně podepsané přihlášky a dle dosažených umístění v předchozím ročníku.
  • 4.7. Veškeré případné návrhy na změny propozic je třeba zaslat na oficiální adresu nhlh@elak.cz v plném znění s patřičným odůvodněním. Následně budou návrhy projednány a odhlasovány na předsezónní schůzce vedoucích.
  • 4.8. Průběžné a výsledné vyhodnocení provádí administrátor NHLH na základě zápisů o utkání. Evidence výsledků a týmových i hráčských statistik je průběžně zpracovávána prostřednictvím PC techniky firmy ELAK. Veškeré aktualizace jsou prováděny v rámci časových možností administrátora v co nejkratším termínu. Vkládání aktuálních výsledků (bez detailních zápisů a statistik) zajistí pracovníci recepce bezprostředně po odehrání utkaní. Avšak STK za tyto výsledky neodpovídá a lze je považovat za oficiální až po zpracování kompletního zápisu administrátorem.
  • 4.9. Vyhlášení vítězů bude provedeno po skončení závěrečného finálové utkání na ZS Benešov. Vítěz 1. ligy obdrží do trvalé držení „Pohár pro vítěze NHLH“. Vítězové dalších lig a skupin obdrží vždy „Malé poháry“.
  • 4.10. V soutěži v každé lize je hodnocen nejlepší hráč dle kanadského bodování a nejlepší gólman. Vyhlášení je jmenovité dle výše počtu dosažených bodů, resp. dle počtu obdržených branek v poměru na počet odchytaných utkání. Podmínka hodnocení gólmana je odchytání min. 40% zápasů v základní části NHLH a zařazení takového gólmana na oficiální soupisku (v žádném případě se nemůže jednat o náhradníka, který není řádným členem mužstva). Veškerá individuální hodnocení vychází z výsledků ze základní části turnaje.
  • 4.11. Pořadí v tabulkách jednotlivých soutěžích je vedeno pouze jako „průběžné“. V průběžných tabulkách nejsou zohledněny vzájemné zápasy při shodnosti bodů více mužstev. K vzájemným zápasům se přihlíží až po odehrání všech zápasů, kdy se stanovuje konečné pořadí pro nasazení do nadstavbové části. Konečná tabulka se v případě rovnosti bodů stanoví dle kritérií, v pořadí dle důležitosti. Kritéria pro určení konečného pořadí v jednotlivých tabulkách jsou:
   1. 1) počet získaných bodů ze všech zápasů (výhra = 2 body, remíza = 1 bod)
   2. 2) počet získaných bodů ze vzájemných zápasů v základní části (pokud má stejný bodový zisk více mužstev, spočítá se minitabulka)
   3. 3) poměr skóre ze vzájemných zápasů v základní části (mužstvo, které má ze vzájemných zápasů nejpozitivnější skóre bude v tabulce výš - rozdíl vstřelených a inkasovaných gólů ze vzájemných zápasů)
   4. 4) vyšší rozdíl ve skóre ze všech zápasů (rozdíl vstřelených branek a inkasovaných branek)
   5. 5) vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů
   6. 6) los
  • 4.12. Zápisy o utkání - jediný platný zápis je ten, který je aktuálně umístěn na webu NHLH. Zápis musí být řádně a zcela vyplněn jak ze strany vedoucích mužstev tak i RO, a to včetně podpisů RO, časoměřiče (zapisovatele) a kapitánů či vedoucích po ukončení utkání. V případě mylně či nedostatečně vyplněného zápisu o utkání (chybějící, či přeškrtnutí hráči, neodpovídající čísla střelců, mylná jména apod.) nebude brán zřetel na dosažené body ani nebudou uvedeny do osobních statistik ani do oficiálních výsledků a tabulek (výsledky budou dodatečně při vyhodnocování korigovány jak směrem k mužstvům tak k hráčům). V zápise je třeba viditelně označit brankáře a proškrtnout hráče, kteří v zápase nenastoupí.
 5. Hrací systém NHLH
  • 5.1. Soutěž je pro sezónu 2019/2020 rozdělena do 2 lig, kde 1. liga je rozdělena do dvou fází a 2. liga do tří fází.
  • 5.2. 1. liga čítá 12 mužstev a odehraje základní část dvoukolově systémem každý s každým (celkem 22 zápasů pro každé mužstvo). 1. liga se nedělí na podskupiny A a B a až do konce základní části zůstává jako jedna velká skupina.

   22 zápasů pro každé mužstvo). 1. liga se nedělí na podskupiny A a B a až do konce základní části zůstává jako jedna velká skupina. 2. liga čítá 11 mužstev a v první (roztříďující) části je odehrána jednokolově každým s každým (10 zápasů pro každé mužstvo). Dále je podle průběžného pořadí rozdělena na dvě výkonnostní části C a D. O pořadí v případě rovnosti bodů rozhodují kritéria uvedená v propozicích. Výsledky a body z první fáze se přenáší dále do druhé fáze – navazující části. V navazující části mezi sebou mužstva skupiny C (6 mužstev) dále se-hrají dvoukolově každý s každým a navíc každé mužstvo sehraje dva bonusové zápasy (dle předem stanoveného klíče), aby každé mužstvo odehrálo právě 22 zápasů. Skupi-na D (5 mužstev) odehraje navazující část tříkolově systém každý s každým, což do-hromady znamená rovněž 22 utkání pro každé mužstvo.
  • 5.3. Poslední fází soutěže je nadstavbová část - play-off.
  • 5.4. V play-off není pevně daný nasazovací pavouk dopředu, ale je uplatňována zásada, kdy proti sobě hrají vždy nejlépe umístěný postupující tým po základní části proti nejhůře umístěnému postupujícímu týmu po základní části. Důvodem je motivace mužstev o co nejlepší umístění v základní části sezóny.
  • 5.5. V 1. lize odehraje play-off osm nejvýše postavených mužstev v tabulce. Nejvýše postavený tým je vždy nasazen proti nejhůře postavenému mužstvo, druhý nejvýše postavený proti druhému nejhůře postavenému atd., tento princip je zachován ve všech kolech.
  • 5.6. Všechna mužstva 2. ligy (obou skupin C a D) postupují do play-off. Nejlépe umístěná mužstva z jednotlivých skupin jsou vždy zvýhodněna v nasazení do play-off. Dle počtu účastníků tak může např. dojít k přímému postupu do semifinále, zatímco další účastníci sehrají navíc čtvrtfinále, apod. Pokud tabulka skupiny čítá např. 5 mužstev, jsou tři nejvýše postavená mužstva nasazena do semifinále, zatímco 4. a 5. mužstvo tabulky mezi sebou sehrají předkolo – čtvrtfinále. Pokud je mužstev v tabulce 6, první dva celky jsou nasazeny rovnou do semifinále, zatímco další 4 sehrají čtvrtfinále.
  • 5.7. Všechna kola play-off (kromě finále) jsou hrána na dvě utkání, přičemž postupuje mužstvo, které získá ve dvou zápasech více bodů. Tj. mužstvo, které vyhraje obě utkání, nebo jednou vyhraje a jednou remizuje. V případě, že každé mužstvo vyhraje jedno utkání (bez ohledu na skóre) nebo oba zápasy série skončí remízami, o postupujícím rozhodnou samostatné nájezdy (v sérii po 5, popsáno detailně v propozicích).
  • 5.8. Vítězem finále se stane mužstvo, které ve dvou vzájemných zápasech série získá více bodů (2 výhry, nebo 1 výhra a jedna remíza). Pokud se však po dvou zápasech nerozhodne, bude sehráno třetí, rozhodující utkání. Pokud rozhodující zápas nebude po odehrání základní hrací doby rozhodnut, bude následovat prodloužení na 5 minut čistého času s pravidlem zlatého gólu, tzn. které mužstvo v prodloužení vstřelí branku, stává se mistrem své skupiny (vítěz 1. ligy je vítězem celého turnaje NHLH, vítěz skupiny C je vítězem celé 2. ligy). Pokud se nerozhodne ani po prodloužení, o mistrovi rozhodnou samostatné nájezdy (série na 5 nájezdů).
  • 5.9. Zápasy play-out a baráže se nekonají. Stejně tak žádné další zápasy o umístění (mimo finále).
  • 5.10. Postupový a sestupový klíč mezi ligami je pevně dán před sezónou. Pokud se dotčená mužstva (potenciálně postupující a potenciálně sestupující) na předsezónní schůzce ne-domluví jinak (je nutný souhlas STK), poslední mužstvo 1. ligy (tj. nejhůře umístěné mužstvo), automaticky sestupuje pro nadcházející ročník do 2. ligy. Naopak vítěz play-off skupiny C automaticky postupuje pro nadcházející ročník do 1. ligy.
  • 5.11. Vítěz play-off 1.ligy se stává celkovým mistrem NHLH a získává „Pohár starosty města Benešova“ a to do trvalého vlastnictví.
 6. Odstoupení z NHLH
  • 6.1. Při odstoupení mužstva v průběhu soutěže, budou v případě, že byla odehrána kompletní část základní části (tj. polovina, třetina, nebo jiná část kdy s odstoupivším mužstvem již hrály všichni možní soupeři), započítány dosažené výsledky i individuální statistky a v dané li-ze/skupině se bude pokračovat v předepsaném hracím systému s nižším počtem účastníků. Pokud takový tým neodehraje kompletní část sezóny a STK NHLH nerozhodne jinak, budou všechny výsledky odečteny, jako by takový účastník do soutěže od začátku vůbec nenastoupil. Případné zápasy z neúplné další části budou všem mužstvům anulovány, včetně hráčských statistik. Příklad: pokud se bude hrát systém na 2 ligy (2x každý s každým, s tím že se bude hrát 12+12 zápasů) a mužstvo odstoupí po 15. kole, prvních 12 zápasů bude kompletně započítáno a další tři budou anulovány tak, aby žádný ze soupeřů nebyl znevýhodněn.
 7. Přibrání nových účastníků a setrvání stávajících mužstev v NHLH
  • 7.1. V případě opakovaných, zvláště závažných hrubých přestupků, faulů a porušení pravidel LH, či pravidel nebo úprav těchto propozic NHLH ze strany hráčů mužstva účastnícího se NHLH, bude v rámci zachování bezpečné úrovně zúčastněných NHLH na návrh kteréhokoliv vedoucího mužstva nebo člena STK hlasováno o setrvání problémového účastníka (mužstva). Rozhodne nadpoloviční většina přítomných zástupců jako u jakéhokoliv jiného projednávaného pravidla.
  • 7.2. Automaticky se bude hlasovat o vyloučení v případě dvojnásobného prokázaného startu nelegálního hráče (černocha) v jedné sezoně.
  • 7.3. Nově hlásící se mužstvo musí podat písemnou přihlášku a řádně sesmluvnit svůj vztah s MSZ Benešov s.r.o., nejpozději do termínu zahajovací schůzky. V případě volné kapacity ledové plochy a souhlasu STK NHLH bude nové mužstvo zařazeno do nejnižší skupiny, pokud nebude na vlastní žádost nováček vyžadovat zařazení do vyšší ligy, což podléhá schválení STK.
 8. Závěrečná ustanovení NHLH
  • 8.1. Po splnění výše uvedených podmínek platných pro registraci v NHLH, předložení řádně podepsané soupisky, včetně vyslovení souhlasů, vyhotovení RP a zaplacení startovného se má za to, že mužstva přijala dobrovolně a bez výhrad tyto propozice NHLH a hrací podmínky za závazné a budou se jimi dobrovolně řídit. Rovněž zúčastnění hráči berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě konfrontace předloží dobrovolně k ověření své totožnosti výše uvedený osobní doklad.
  • 8.2. Mužstva jsou skrze své vedoucí, kteří podepíší smlouvy s MSZ a předloží platné soupisky, zařazeny do nového turnaje „O pohár starosty města Benešova“, pořádaného na ZS Benešov a firmou ELAK Benešov. Mužstva jsou skrze své vedoucí, kteří podepíší smlouvy s MSZ Benešov s.r.o. a předloží platné soupisky včetně potřebných souhlasů, zařazeny do nového turnaje „O pohár starosty města Benešova“, pořádaného MSZ Benešov s.r.o. na zimním stadione v Benešově.
  • 8.3. Všichni účastníci (hráči, vedoucí i jiní funkcionáři) NHLH stvrzují svým podpisem na soupisce, že budou ctít zásady fair-play a budou před, během i po sportovním zápolení respektovat spoluhráče, protihráče, rozhodčí a pořadatele NHLH.
V Benešově 19.08.2019 

Copyright © 2001-2020 Tom Svoboda a firma ELAK bez souhlasu je kopírování obsahu stránek zakázáno, horní banner NHLH vytvořil Tomáš Truhelka, za příspěvky na knize hostů neodpovídáme a vyjadřují osobní názory přispěvatelů.